Oblasti práva

 

 

 

Rodinné právo:

Zastupovanie klientov pred súdom  najmä v konaniach týkajúcich sa:

 • rozvodu manželstva
 • zverenia maloletých detí do starostlivosti rodičov
 • určenia vyživovacej povinnosti rodičov k deťom
 • určenia vyživovacej povinnosti detí voči rodičom
 • určenia vyživovacej povinnosti medzi manželmi a pod.

Občianske právo:

Zastupovanie klientov pred súdom  najmä v konaniach týkajúcich sa:

 • spotrebiteľských zmlúv
 • nájomných zmlúv
 • kúpnych zmlúv
 • darovacích zmlúv a pod.

a taktiež:

 • vypracovanie rôznych druhov zmlúv podľa občianskeho zákonníka, napr. kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, záložné zmluvy a vybavenie s tým súvisiacej agendy podľa katastrálneho zákona
 • uplatnenie práv v súvislosti s náhradou škody, uplatnenie zodpovedností za vady vecí
 • zakladanie spoločenstva vlastníkov bytov

Trestné právo:

 

 • právne poradenstvo a zastupovanie v trestných veciach

Obchodné právo:

 • zakladanie obchodných spoločností a s tým súvisiace úkony:
  • vypracovanie spoločenskej zmluvy
  • vybavenie živnostenského listu alebo koncesnej listiny
  • podanie návrhu do obchodného registra
  • podanie ďalších prípadných zmien do obchodného registra
 • uzatváranie rôznych druhov zmlúv podľa obchodného zákonníka
 • zastupovanie v obchodných veciach pred súdmi
 • vymáhanie pohľadávok formou súdnych žalôb a návrhov na vydanie platobných rozkazov
 • podávanie opravných prostriedkov – odpor, odvolanie, dovolanie, obnova konania,
 • podávanie návrhov na vykonanie exekúcie
 • iná činnosť v obchodnej oblasti

Pracovné právo:

 • vznik, zmena, ukončenie pracovného pomeru
 • uplatňovanie náhrady škody
 • interné pracovnoprávne smernice
 • koncipovanie rôznych druhov zmlúv a dohôd podľa pracovného práva
 • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch pred súdmi
 • pracovnoprávne poradenstvo

 

 

telefón:
032 / 771 43 86
0948 223 830

email:
sona.miskovicova@mail.t-com.sk

Mapa

 


  Úradné hodiny:


  PO: 9.00 - 17.00
  UT: 9.00 - 17.00
  ST: 9.00 - 17.00
  ŠT: 9.00 - 17.00
  PI: 9.00 - 17.00


Referencie:

BOAT a.s.
Strojstav - Nové Mesto nad Váhom a.s.
STAEG s.r.o.

 

   © 2007 JUDr. Soňa Miškovičová